Marja Visa ja Papu yrityksemme luomukeruualueella.

Keitä tämän asian takana

Nordicforyou.fin takana ovat Marja Salonen ja Visa Törmälä. Työuramme koostuu monista projektiluontoisista kehitystehtävistä. Olemme olleen mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa suurta määrää erilaisia kehityshankkeita julkisella sektorilla ja yrityksissä, kv-teollisuudesta luonnonvara-aloille, suuryrityksistä mikrotasolle ja kolmannelle sektorille. Yhteenlaskettuja projektivuosin on kertynyt lähes 50, hankkeita satoja ja kohdeorganisaatioita moninkertainen määrä. Hiljalleen kypsyi ajatus kokeilla jotain itselle kokonaan uutta, jossa voisi yhdistellä kertynyttä kokemusta ja oppia ja luoda uutta.   

Harrastuksena kehittäminen

Olimme pitkään pohtineet maaseudun muutosta ja tuotantorakenteiden kehitystä ja mihin kaikkeen luonnonvaroja voisi myös pienimuotoisesti käyttää. Maa- ja metsätaloudessa on vallalla suuruuden ekonomia, keskitytään tuottamaan tonneja. Raaka-aineiden jalostuksen lisäarvo valuu aivan muualle, paikallista jalostusta ei juurikaan ole. Miksi Keski-Euroopassa on tarjolla niin paljon lähituotteita, tavoiteltuja paikallisia erikoisuuksia. Onko meillä historiallisia rasitteita kaiken keskittymisestä, onko tottumuksista vaikea oppia pois vai onko rakenteet esteenä? Uusia innovatiivisia avauksia on täällä valitettavan vähän, vaikka ympärillä on maailman puhtain luonto.  Vai emmekö osaa katsoa asioita ulkopuolisin silmin ja tarttua avautuviin mahdollisuuksiin. Kriisit synnyttävät kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Me suomalaiset olemme taitavia löytämään esteitä uusille asioille ennen kuin mitään on edes kokeiltu.   

Muutos luo mahdollisuuksia

Meitä kiinnosti "hylättyjen tai aliarvostettujen" resurssien löytäminen ja uusien toimintamallien sekä tuotteiden kehittäminen. Maaseudulla on paljon tiloja, joiden rakennukset ovat vajaakäytöllä tai tyhjillä. Pellot, hakkuuaukeat ja metsät kasvavat monenlaisia kasveja. Luonnonkasvien innovatiivinen hyödyntäminen oli antanut jo pitkään signaalia uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Ainakin ulkomaalaiset ovat kiinnostuneita, mitä kaikkea 60. leveyspiirin pohjoisessa luonnossa olisi tarjolla. Puhdas luonto on monille maailman ihmisille niukkuusvara.  Suomi tunnetaan maailmalla juurikin puhtaana ja turvallisena maana ja  tehnyt maasta kiinnostavat. Teknologian kehitys mahdaltaa kynnystä toimia kansainväoisesti.  Digitaalisuus mahdollistaa meille vastaavasti läsnäolon kaikkialla, koko ajan.  Huikea mahdollisuus, joka avautuu ainoastaan katsomalla tulevaisuuteen. Vanhoilla tiedoilla ei voi ratkaista uusia ongelmia. Toisaalta, yhden loppu on toisen asian alku. Niitä alkuja kannatta jokaisen alkaa etsiä. 

  • Kysymys oli: "Miksi EI maailman puhtaimman ilman, veden ja maaperän maassa ei käytöstä poistuneille pientiloille ja niiden lähimetsille löydy uutta tuotannollista toimintaa".
Marja Salonen Rakennus- ja pihatöitä tehdessä on Marjan mielestä hyvä tehdä ajatustyötä.

Vanhaa ja uuttaa sopivassa suhteessa

Löysimme sopivan pientilan Saarijärven Tarvaalasta vuonna 2007.  Sijainti oli sopivan, rakennukset lähes alkuperäisessä 50 -luvun asussa ja pellot metsittyneet viljelyn loputtua 1980 -luvulla. Siitä alkoi alkoi uuden oppimisen ja kehittämisen prosessi. Omalla tekemisellä ja yhdistämällä monenlaista tietoa olemme vuosien varrella kehittäneet luonnonkasvien tuotantoa, käsittelyä ja monipuolista tuotevalmistusta.  Myös polku perustuotteista kokonaan uudenlaisiksi tuote- ja palvelukonsepteiksi pitää sisällään muuttuvien ostotottumusten myötä erittäin kiinnostavia mahdollisuuksia. Digitaalisuus ja sen myötä ihmisten sosiaalinen ja taloudellinen kanssakäyminen tarjoavat kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia löytää asiakasrajapintoja. Ihmisten ostotottumuksen ja arvostukset ovat muuttumassa, joka heijastuu yritysten toimintaan.    

Rikkaruohosta villiyrtti

Yhtenä aamuna herätessämme huomasimme siis olevamme maalla. Ympärillä huonokuntoisia rakennuksia, pusikoituneet pellot ja metsää ties kuinka pitkälle. Hiljalleen aloimme miettiä, mitä kasveja tilalla kasvaa luonnonvaraisina ja mihin tuotteisiin niitä voitaisiin käyttää. Mietimme myös, millaiseen jalostustoimintaan nykyinen rakennuskanta soveltuu. Kasvikuivatuksen lähtökohta oli käyttää bioenergiaa, hake on meille "lähienergiaa". Syntyi suuri mindmappi omista resursseista, ulkopuolisista tarpeista, tuotantopanoksista ja mahdollisista tuotteista. Luonnonkasveihin ja niiden osiin perustuvaa tuotantoa pohdittiin alusta lähtien läpimenevän raaka-aineen määrän pohjalta. Kerätystä kilosta jää kuivattuna jäljelle vain murto-osa. Millaisialla raaka-ainemäärillä voisi syntyä kannattavaa liiketoimintaa? Se, mitä kirjasimme suureen mindmappiin, on osapuilleen toteutunut. Vanha sodanjälkeinen pientila rakennuksineen elää uutta vaihetta. 

Tekemällä oppii ja tietoa löytyy, kun hakee

Olemme yhdistäneet tässä projekstissa vuosien varrella hankittua osaamista mutta tuottaneet valtavasti myös uutta tietoa. Ehkä tärkeintä on kokonausuuksien ja osien välisten riippuvuuksien ymmärtäminen ja tulevaisuuden ennakointi. Pohjalla pitää olla vahva strateginen ymmärrys omien toimien suhteesta ympäröivään maailmaan. Ei ole ollut aivan pieni rasti pääosin itse toteuttaa kaikki vaiheet. Peltojen raivaamisen, navetan remontointi tuotantotiloiksi ....... ja etikettien pilkkujen ja grafiikan viimeistelyn ja viimein verkkokaupan avaamisen väliin mahtuu paljon kaikenlaista. 

Marjan osamisalueet:

  • tulevaisuuden tutkimuksen menetelmien hallinta, tuote- ja menetelmäkehitys, raaka-ainetuotannon, jalostuksen ja tuotevalmistuksen kehittäminen

Visa osaamisalueita: 

  • tiedon hankinta ja analysointi, uusien tuotteiden ja toimintamallien kehittäminen, tuotantoon ja valmistukseen liittyvien prosessien kehittäminen, IT -teknologian tuntemus ja soveltaminen liiketoimintaan

Yhteistyö ja kumppanit

Olemme kehittäneet omat kasvatus, korjuu, kuivatus ja kasvatusmenetelmät pääosin itse hyödyntäen tutkimustietoa niin kotimaasta kuin maailmalta.     

Tärkeitä ja kehittämistä edistäneitä kumppaneita meille ovat olleet Lapin Ammattiopisto, jonka hankkeissa olimme mukana kehittämässä raaka-ainetuotantoa sekä Itä-Suomen Yliopisto, jonka tutkimustietoa sovelsimme tuotekehityksessä.

Merkittävää hyötyä on ollut monista lähinnä ensimmäisen ja toisen EU-ohjelmakauden hankkeista, joissa julkaistiin paljon erinomaista aineistoa julkiseen käyttöön. Kiitos niille julkisrahoitteisille hankkeille, jotka tuottavat tietoa kaikkien asioista kiinnustuneiden käyttöön.

Tuotantotilojen rakentamista varten olemme saaneet Manner-Suomen maaseuturahaston investointitukea Keski-Suomen ELY-keskuksen kautta. Erinomainen yhteistyökumppani on ollut myös Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Tarvaalan toimipiste. 


Kolumbus:  Mitä sinä teit? Minä löysin Intian.

Odysseus:  Minä vain harhailin.

- Turkka Suominen

(0)